1. Algemeen

 

 a. NionWatersport., hierna te noemen Nion watersport houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel en fabricage, dit alles in de meest ruime zin. 

 b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Nion Watersport, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. 

 c. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. 2. Aanbod en aanvaarding

 

2.Aanbiedingen

 

 a. Alle aanbiedingen van Nion watersport zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Nion Watersport slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 

 c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Nion Watersport binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Nion Watersport het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3. Prijzen

 

 a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € euro inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is NionWatersport gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

 

4. Levering

 

 Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever. 

 a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Nion Watersport melden, bij gebreke waarvan Nion Watersport gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. 

 b. De door Nion Watersport opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Nion Watersport derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. 

 c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Nion Watersport gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten. 

 d. NionWatersport is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Nion Watersport de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen. 

 e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Nion Watersport hebben verlaten. 

 f. Door Nion Watersport vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

 

5. Overmacht

 

 a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Nion Watersport niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Nion Watersport het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren. 

 b. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Nion Watersport vallen.

 

6. Aansprakelijkheid

 

 Nion Watersport is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Nion Watersport wordt aangetoond. 

 a. Indien Nion Watersport onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. 

 b. Nion Watersport zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan. 

 c. Indien derden vergoeding van schade van Nion Watersport claimen is de opdrachtgever gehouden Nion Watersport op eerste verzoek volledig te vrijwaren. 

 d. Nion Watersport zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

 e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Nion Watersport voor alle aanspraken dienaangaande.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

 a. Alle door Nion Watersport geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is NionWatersport gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig. 

 b. Opdrachtgever machtigt Nion Watersport om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Nion Watersport dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

8. Garantie

 

 a. Nion Watersport verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Nion Watersport verstrekt. 

 b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan NionWatersport geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie. 

 c. De kosten van verzending door Nion Watersport naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Nion Watersport in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden. 

 d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Nion Watersport, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Nion watersport of fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. 

 e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

 

9. Betaling

 

 a. tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden. 

 b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. 

 c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling. 

 d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door  Nion Watersport te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 50,00 te betalen.

10. 14 dagen bedenktijd

A. Bij het kopen op afstand heeft u als klant van Nion Watersport het recht op een zicht termijn van 14 kalender dagen, na ontvangst van de bestelling. Dit betekent dat u een product zonder opgaaf van reden mag terugsturen. Het product dient wel in de originele onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd, elektronische onderdelen zoals bijv ontsteking onderdelen mogen niet uit de gesealde verpakking gehaald worden.
U dient voordat u het artikel terug stuurt, eerst via email een retour melding te doen waarna u een retour nummer krijgt. (info@nionwatersport.nl)
b. Verzend kosten voor retour zendingen zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij vooraf anders overeengekomen.
c..Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten en niet voor bedrijven.

Onderstaande Privacy policy is van toepassing op iedereen die bij ons een bestelling plaatst.

11. Waar gebruiken wij uw persoons gegevens voor
www.nionwatersport-webshop.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a Het verwerken van de bestelling, factureren, verzenden, en eventuele klachten afhandeling.
b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de order, zoals een bevestiging en een factuur.
c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid o.i.d. , waarvan www.nionwatersport-webshop.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

12. Persoons gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.nionwatersport-webshop.nl zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel wordt verstrekt.

13. Beveiliging
De gegevens die aan www.nionwatersport-webshop.nl worden verstrekt worden in een beveiligde omgeving verzonden en opgeslagen.

14. Welke gegevens gebruiken wij:
Naam, adres, email adres, telefoon nummer.

15. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en in te zien. www.nionwatersport-webshop.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om een legitimatie bewijs. Het verzoek tot inzien of wijzigen kan via de contact gegevens op de website www.nionwatersport-webshop worden gedaan.

16. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer als nodig is voor het uitvoeren van uw order en eventuele garantie afwikkelingen, en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van onze boekhouding t.b.v. van de belastingdienst.

17. Cookies
www.nionwatersport-webshop.nl maakt mogelijk incidenteel gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.nionwatersport-webshop.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd via de browser van een computer worden verwijderd.